KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

GİRİŞ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Mik-el Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti. (“Mik-el Elektronik” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

1. TANIMLAR

İşbu Aydınlatma metninde geçenler ;

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ve verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle , o kişinin tanımlanabilir hale getiren veriyi ,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) : 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Mik-el Elektronik : Mik-el Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni ,
Veri İşleyen : Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel

Verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi ,

Veri Sorumlusu : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen , veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Mik-el Elektronik, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres : 100. Yıl Mah. Matbaacılar Sitesi Yolu No:56 Bağcılar / İstanbul – TÜRKİYE Telefon : +90 212 629 00 08
Fax : +90 212 629 11 35
E-Posta : [email protected]

 

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Mik-el Elektronik ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

(i) Kimlik Bilgileriniz: isim-soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, nüfus cüzdanı, kimlik numarası, pasaport;

(ii) Iletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, sosyal medya hesapları;

(iii) İş ve Profesyonel Yaşam Bilgileri: iş bilgileri, eğitim bilgileri, davranışsal bilgiler;

(iv) Ödeme Bilgileriniz: Banka hesap bilgileri, kart bilgileri.

 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Mik-el Elektronik ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. , 5. , 6. Maddeleri uyarınca aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir:

 • Müşterimiz için kayıt ve e-ticaret hesabı oluşturma süreçlerinin yürütülmesi,

 • Yeni müşterilerimiz için cari kartı oluşturulması,

 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve bunların kontak kişilerinin iletişim bilgilerinin

  saklanması ve ilgili kişilerle bu kanallardan iletişime geçilmesi,

 • Müşterilerimiz ile bilgilendirme amaçlı mail paylaşımı yapılması,

 • Müşterilerimiz ile e-posta yoluyla fatura paylaşılması,

 • Müşterilerimiz için yurtiçi ve seyahat organizasyonu yapılması,

 • Müşterilerimiz için fatura ve irsaliyelerin basımı süreçlerinin yürütülmesi,

 • Müşterilerimize depolarımızdan ürün teslimi yapılması,

 • Fuara ziyarete gelen müşterimizin bilgilerinin kaydedilmesi,

 • Web sitemiz aracılığı ile müşterilerimizin bilgilerinin kaydedilmesi,

 • Pazarlama satış faaliyetleri amacıyla müşteri bilgilerinin veri tabanımıza

  kaydedilmesi,

 • Teklif hazırlama sürecimizin yürütülmesi ve teklifimizin potansiyel

  müşterilerimize iletmesi,

 • Sipariş teyidi sürecinin yürütülmesi,

 • Satış destek ekibimizle müşterilerimizin bilgilerinin paylaşılması,

 • Ürünlerimiz ile ilgilenen bir müşterilerimizin Mik-el Elektronik bayisine

  yönlendirilmesi,

 • Şirketimizin tanıtımı ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla

  siz müşterilerimize ziyaretlerin gerçekleştirilmesi ve bu ziyaret kayıtlarının

  CRM programımızda kayıt altına alınması,

 • Satış sonrası iade ve değişim süreçlerinin yürütülmesi,

 • Müşterilerin yaşadığı teknik sorunu çözmek amacıyla müşteri             bilgisayarlarına uzaktan erişimin sağlanması,
 • Müşterilerimize bedelsiz olarak verdiğimiz yazıcılarımız için sözleşme hazırlanması,
 • Bayilerimiz ile sözleşme süreçlerimizin yıllık olarak yürütülmesi.
 

 

5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kişisel verilerin Korunması Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin 8. Ve 9. Maddelerinde düzenlenen hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde yer alan amaçlarla; yetkili bayilerimiz ve iş ortaklarımız, yurt dışı grup şirketlerimiz, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, konsolosluklar, mahkemeler ve icra müdürlükleri, bankalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verilerinizi Mik-el Elektronik ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla; internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, yukarıda bahsi geçen amaçlar dahilinde Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5, 6 ve 8.madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,

 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel

  Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Çek Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,

 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

 

 

7. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

  kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri

  bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların

  düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu

  işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  Haklarına sahiptir.

 

 

8. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz. Örnek başvuru formuna www.mik-el.com./kvkkbasvuru aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek, SD kart gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

V1.00